Osnove vjerovanja

Svjedočanstvo krštenja Svetim Duhom

Na žalost, mnogi kršćani ne razumiju u potpunosti što je to krštenje Svetim Duhom?  Jedino iz Riječi Božje, iz Biblije možemo saznati što znači krštenje Svetim Duhom i što ono označava?

Mnogi kršćani tvrde da su kršteni Svetim Duhom i da govore u drugim jezicima, ali na žalost u njima nije došlo do promijene njihove naravi, njihova karaktera i novog života, što je u suprotnosti s cjelokupnom istinom Svetog Pisma.

Kada se čovjek obrati, preda svoj život Bogu; uzvjeruje, prizna Bogu svoj grijeh, pokaje se i ostavi ga, doživi oproštenje grijeha i oslobođenje od grijeha.  Tada treba vruče čeznuti i tražiti da ga Bog ispuni Duhom Svetim i ognjem, te da ima svjedočanstvo krštenja Svetim Duhom, kao početni znak govorenja u drugim jezicima.

Mnogi su u dilemi i nejasna im je Biblijska istina, te se pitaju „Da li se krštenje Svetim Duhom i ognjem treba dogoditi prije, ili poslije vodenog krštenja?  „Da li je krštenje Svetim Duhom i ognjem nešto što se događa jednom, ili je to konstantno iskustvo tijekom kršćanskog života?

Riječ Božja nas jasno uči i otkriva da je moguće biti kršten – ispunjen Svetim Duhom prije i/ili poslije vodenog krštenja.  Sve ovisi o novo obraćeniku, da li je svoj život u potpunosti predao Bogu ili ne?  Te da li je poučen u Biblijsku istinu o krštenju Svetim Duhom?

Krštenje Svetim Duhom se događa jednom, u većini slučajeva na početku kršćanskog života, ali ono ostaje trajno iskustvo.  Krštenje vjerujućih u Svetom Duhu je popraćeno govorom u drugim jezicima „…govorit će novim jezicima“ Mk.16:17, „kako ih je već Duh nadahnjivao da govore“ (usporedi s Dj.2:4), kao početni znak i fizički dokaz prisutnosti Duha Svetoga u srcu i životu vjernika.

Govor u jezicima istovjetan je daru jezika (1.Kor.12:4-10,28), no različit u namjeri i upotrebi.

Kroz cjelokupni kršćanski život, kršćaninu je zapovjeđeno da se mora  ispunjavati Svetim Duhom (Ef.5:18), te da teži za Darovima Svetoga Duha (1.Kor.12:1-28; 14:1-33), živi u ljubavi (1.Kor.12:31-13:13) i po Duhu (Gal.5:16-17).

Krštenjem Svetim Duhom prirodno i neminovno je popraćeno plodom Svetog Duha „Naprotiv, plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost“  Gal.5:22.

Gdje nema ploda Duha Svetoga (Gal.5:22-24), nove naravi i novog karaktera, te Božje ljubavi prema prijateljima i neprijateljima, ne vjerujemo da je osoba krštena i ispunjena Svetim Duhom.