Dokumentacija

Statut Saveza KPC u RH

SAVEZ KRISTOVIH PENTEKOSTNIH CRKAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATUT

Clanak 1.

Savez Kristovih pentekostnih crkava u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu  SKPCRH) svoj život, nauk i djelovanje temelji na Bibliji.

Clanak 2.

SKPCRH je samostalan u pogledu uprave i djelovanja, poštuje državne vlasti i tolerantan je prema svačijem vjerskom uvjerenju.

Clanak 3.

Ovim Statutom, sukladno Ustavu Republike Hrvatske (NN 56/90) i Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 14/78), SKPC u RH utvrđuje slijedeće:

 1. Svrhu i ciljeve opstojanja
 2. Naziv, sjedište i amblem
 3. Sadržaj aktivnosti i polje djelovanja
 4. Predstavljanje i zastupanje
 5. Tijela upravljanja
 6. Primanje te prava i obveze članica Saveza
 7. Prihode
 8. Stegovne mjere
 9. Završne odredbe

SVRHA I CILJEVI

Clanak 4.

SKPCRH je savez mjesnih Kristovih pentekostnih crkava na području Republike Hrvatske.

Nastojanje SKPCRH je da, s jedne strane svakoj mjesnoj Kristovoj pentekosnoj crkvi te svakom njezinom članu svojom službom pomogne da bude i ostane dio sveopće Crkve Isusa Krista kao njegovog Tijela i, s druge strane, da Evanđelje učini dostupnim svakom građaninu Republike Hrvatske.

Clanak 5.

SKPCRH je zajedničko tijelo svih članica (mjesnih Kristovih pentekostnih crkava) koje nema upravnu vlast nad njima, već vrši organizacijsko-koordinacijsku, informativnu i savjetodavnu funkciju.

Svaka mjesna Kristova pentekostna crkva, članica Saveza, zadržava samostalnost u pogledu unutarnjeg ustrojsta i uprave.

Clanak 6.

SKPCRH može se slobodno udruživati u viša vjerska tijela pentekostne orijentacije na  europskoj ili svjetskoj razini.

NAZIV, SJEDIŠTE I AMBLEM

Clanak 7.

Službeni naziv saveza je: Savez Kristovih pentekostnih crkava u Republici Hrvatskoj.

Skraćeni naziv je: Savez pentekostnih crkava.

Dio naziva – Pentekostnih – temelji se na grčkoj riječi “pentecostes” – pedeseti. Odnosi se na pedeseti dan nakon Isusova uskrsnuća, odnosno na kršćanski blagdan “Duhovi”, kada je Duh Sveti prvi puta bio izliven na Crkvu.

Dj. apostolska 2:1-4. (KS 1968)

Taj dan smatramo rođendanom Crkve.

Clanak 8.

Sjedište svih tijela SKPCRH je u Zagrebu, Ilica 200

Clanak 9.

Amblem SKPCRH sastoji se od križa prikazanog u obliku četverokrakog sjaja zvijezde nad kojim se nalazi golub kao simbol Duha Svetog. Tekst na amblemu je Savez Kristovih pentekostnih crkava u Republici Hrvatskoj.

Pečat je okruglog oblika veličine 28 mm, a u svojoj sredini sadrži amblem ispod kojeg je otvorena Biblija a u njoj piše RIJEČ BOŽJA. Tekst na obodu pečata je: SAVEZ KRISTOVIH PENTEKOSTNIH CRKAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ.

SADRŽAJ AKTIVNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA

Clanak 10.

SKPCRH dužan je i ima pravo vršiti slijedeće funkcije:

 1. Očuvanje biblijskog Pentekostnog nauka unutar članica Saveza pentekostnih crkava te poticanje njihovog zajedništva i jedinstva u nauku, stavovima i životu.
 2. Savjetodavna služba prema pastorima ili Starješinstvu pojedine članice
 3. Organizacija zajedničkih aktivnosti
  • međusobne posjete
  • konferencije
  • seminari
  • izdavanje vjerskog tiska i literature
  • teološko obrazovanje i usavršavanje
 4. Na prijedlog mjesnih Pentekostnih crkava organizira rukopolaganje i uvođenje u službu crkvenih radnika te izdavanje Ordinirnih listova i službenih iskaznica.
 5. Zastupanje pred vlastima
 6. Organizacija misijskog djelovanja na područjima na kojima se za to ukaže potreba.
 7. Organiziranje materijalne pomoći za obimnije potrebe pojedinih članica (kupnja pokretne i nepokretne imovine i sl.)

Clanak 11.

SKPCRH može, s ciljem obavljanja društvenih djelatnosti i potpune organizacije vjerskog i svjetovnog života, otvarati, ukoliko se za to ukaže mogućnost i potreba, razne ustanove (škole, fakultete, institute, dobrotvorne udruge, ustanove socijalnog karaktera, vrtiće, staračke domove i sl.)

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Clanak 12.

SKPCRH je pravna osoba koju predstavlja i zastupa Nadglednik Saveza pentekostnih crkava (u daljnjem tekstu – Nadglednik), odnosno u slučaju njegove spriječenosti Zamjenik nadglednika Saveza.

Na temelju posebnog ovlaštenja koje potpisuje Nadglednik SKPCRH može zastupati i član Nadgledništva Saveza.

TIJELA UPRAVLJANJA

Clanak 13.

SKPCRH ima slijedeće organe upravljanja:

 1. Nadgledništvo Saveza pentekostnih crkava
 2. Starješinstvo Saveza pentekostnih crkava
 3. Zbor vjernika mjesnih Pentekostnih crkava

Clanak 14.

U Nadgledništvo Saveza pentekostnih crkava (u daljnjem tekstu – Nadgledništvo) ulaze svi pastori mjesnih Pentekostnih crkava, članica ovog Saveza.

Clanak 15.

U Starješinstvo Saveza pentekostnih crkava (u daljnjem tekstu – Starješinstvo) ulaze svi pastori i starješine mjesnih Pentekostnih crkava, članica Saveza.

Odlukom Nadgledništva u Starješinstvo se mogu uključiti i drugi članovi, isključivo uzorni vjernici mjesnih Pentekostnih crkava, članica Saveza.

Clanak 16.

Dužnost Nadgledništva je da upravlja radom Saveza Pentekostnih crkava u skladu s člankom 10 ovog statuta te da:

 1. Bira Nadglednika i njegovog zamjenika
 2. Saziva Zbor vjernika mjesnih Pentekostnih crkava i priprema slijedeće materijale:
  • izvješće o radu Saveza Pentekostnih    crkava
  • financijsko izvještće
  • godišnji program rada

Clanak 17.

Dužnost Starješinstva je da:

 1. Brine o provođenju svih odluka donesenih na sastancima Starješinstva
 2. Donosi Statut
 3. Određuje i opoziva osobu za tajničke i rizničarske poslove.

Clanak 18.

Sve odluke Nadgledništva i Starješinstva donose se natpolovičnom većinom glasova svih članova i svaki član dužan je pridonijeti njezinom ostvarivanju.

Clanak 19.

Nadgledništvo i Starješinstvo se u pravilu sastaju dva puta godišnje, a u slučaju potrebe i češće.

Izvanredni sastanak saziva se na zahtjev Nadglednika ili najmanje trećine članova Nadgledništva ili Starješinstva.

Clanak 20.

Radom Nadgledništva i Starješinstva rukovodi Nadglednik.

Nadglednika bira Nadgledništvo na mandat od četiri godine. Broj mandata je neograničen a moguć je i reizbor.

Ovlasti Nadglednika su:

 1. Predstavlja i zastupa SKPCRH.
 2. Saziva i predsjeda sastancima Nadgledništva.
 3. Odgovoran je za zakonitost rada Saveza pentekostnih crkava.
 4. Ovlašten je da potpisuje sve dokumente Saveza pentekostnih crkava.
 5. Koordinira cjelokupnim radom i aktivnostima Nadgledništva i Starješinstva.
 6. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Nadgledništvo.

Za svoj rad Nadglednik je odgovoran Predsjedništvu. U slučaju da Nadgledništvo ocijeni rad Nadglednika nezadovoljavajućim ima pravo smijeniti se prije isteka mandata.

Clanak 21.

Zbor vjernika mjesnih Pentekostnih crkava čine svi članovi mjesnih Pentekostnih crkava.

Zbor vjernika održava se najmanje jednom godišnje.

Zbor vjernika saziva Nadgledništvo.

Zbor vjernika saziva se s ciljem:

 1. Upoznavanja s radom i aktivnostima Saveza pentekostnih crkava
 2. Prikupljanja prijedloga za daljnji rad i aktivnosti

UČLANJENJE TE PRAVA I OBAVEZE ČLANICA SAVEZA

Clanak 22.

Članica Saveza Pentekostnih crkava ( u daljnjem tekstu Članica) može postati svaka mjesna Pentekostna crkava koja prihvaća Statut Saveza pentekostnih crkava koja podnese Zahtjev o učlanjenju u SKPCRH.

Odluku o njenom priključenju ovom Savezu ili prestanku članstva donosi Nadgledništvo sukladno članku 8 točka 1ovog Statuta

Clanak 23.

Svaka Članica ima pravo i obvezu:

 1. Angažirati se u svim aktivnostima Saveza pentekostnih crkava
 2. Delegirati i pratiti rad svojih predstavnika u Predsjedništvu i Starješinstvu.
 3. Aktivno sudjelovati u radu Zbora vjernika

PRIHODI

Clanak 24.

SKPCRH ima slijedeće prihode:

 1. Dragovoljni prilozi mjesnih Pentekostnih crkava.
 2. Donacije i darovi
 3. Ostali izvori

 

Članak 25.

Imovinom i financijskim sredstvima Saveza upravlja Starješinstvo Saveza KPC u RH

STEGOVNE MJERE

Clanak 26.

Stegovne mjere primjenjuju se u slučaju nepridržavanja odluka ovog Statuta.

One mogu biti:

 1. Opomena
 2. Isključenje iz Saveza pentekostnih crkava.

Clanak 27.

Stegovne mjere izriče Starješinstvo.

 

Članak 28.

Članstvo prestaje:

 1. Isključenjem
 2. Samovoljnim istupom
 3. Smrću

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Clanak 29.

SKPCRH će pojedina pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Statutom rješavati posebnim pravilnicima (biblijski standard, krštenje, vjenčanje, rukopolaganje…)

Clanak 30.

Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Starješinstvo uvažavajući prijedloge mjesnih Pentekostnih crkava.

Clanak 31.

Ovaj Statut stupa na snagu  _____________.

Nadglednik Saveza Pentekostnih crkava: