Propovjedi

Spašen po Božjoj milosti

Oswald J. Smith

Mnogi se oslanjaju na svoju pripadnost jednoj ili drugoj crkvi. Ja sam, kažu rođen i kršten u ovoj crkvi, njezin sam vjeran sin i zato se mogu nadati spasenju.

Spasenje – kroz crkvu?

Je li vam poznato da je nemoguće priključenje Kristovoj Crkvi? Razjasnit ću tu misao.

Zamislimo da se netko želi priključiti kraljevskom rodu. Mislite li da bi posinovljenje tog čovjeka ulilo u njegove žile kraljevsku krv?

Ni u kojem slučaju. Postoji samo jedan put kako se to može postati – morate se roditi u toj kraljevskoj obitelji.

To je i put za Kristovu Crkvu.

Nemam u vidu ni katoličku, ni pravoslavnu, ni protestantsku crkvu, uopće ni jednu od crkava sličnih vjeroispovijesti – nego jedino živu Kristovu Crkvu, jedinu istinitu Crkvu, veliku, nevidljivu Crkvu Božju, tijelo Kristovo.

Članovi istinite Kristove Crkve mogli su pripadati različitim vjeroispovijestima, ali mogli su biti i izvan njih.

Bog govori o Crkvi kao o velikoj obitelji, “obitelji Božjoj”. Nitko se ne može priključiti Kristovoj Crkvi i Njegovoj obitelji, a da se nanovo ne rodi u njoj.

Znači, valja se nanovo roditi. Najprije primite spasenje kroz Krista, ponovno se rodite i bit ćete u Kristovoj Crkvi.

Formalna pripadnost crkvi ne može vas spasiti. Nema takve crkve na svijetu koja vas može spasiti. To može samo Krist. U nebo ne ulaze članovi ove ili one crkve, nego isključivo oni koji su spašeni, tj. oni koji su nanovo rođeni i koji su primili vječni život.

Pitanje znači nije u tome jesam li član crkve, nego pripadam li živoj istinitoj Crkvi, Gospodina Isusa Krista i da li je moje ime zapisano u Janjetovu Knjigu života? Jesam li spašen po Božjoj milosti?