O Bibliji

Što kaže Biblija o

BIBLIJI

Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, da bude savršen čovjek Božji, spreman za svako dobro djelo.

2.Tim.3:16-17

KRISTU –

Njegovu rođenju

Ona će roditi sina, kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer će on izbaviti narod svoj od grijeha njegovih

Mt.1:21

Njegovu zadatku

Tako dođe i u Nazaret, gdje je bio odrastao. Po običaju svojemu otide u subotu u sinagogu. Ustade da čita. pružiše mu knjigu proroka Izaije. On otvori knjigu i namjeri se na mjesto, gdje je bilo napisano: ” “Duh Gospodnji počiva na meni. On me pomaza, da nosim radosnu vijest siromasima. Posla me, da navješćujem zarobljenima oslobođenje, slijepima vid, da oslobodim potlačene, da proglasim milosnu godinu Gospodnju.” Tada zatvori knjigu, dade je natrag slugi i sjede. Oči sviju u sinagogi bile su uprte u njega. On im počne govoriti: “Danas se ispuni ova riječ Pisma, koju ste upravo čuli.”

Lk.4:16-21

Njegovoj smrti

Tada im ga predade, da se raspne. A oni uzeše Isusa i odvedoše ga. Nosio je križ svoj, i izađe na mjesto, koje se zove Lubanja, (košturnica) a hebrejski Golgota. Ondje ga raspeše, i s njim drugu dvojicu s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. A Pilat napisa i natpis i metnu na križ. A bilo je napisano: “Isus Nazarećanin, kralj židovski.”  I ovaj su natpis čitali mnogi od Židova; jer je mjesto, gdje je bio raspet Isus, bilo blizu grada; i bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. A židovski su glavari svećenički govorili Pilatu: “Ne piši: ‘kralj židovski’, nego da je on rekao: ‘kralj sam židovski.’”Pilat reče: “Što pisah, pisah.” Kad su bili vojnici raspeli Isusa, uzeše njegove haljine i načiniše četiri dijela, svakome vojniku po dio, i donju haljinu; a donja haljina nije bila šivana, nego izatkana sva u jednom komadu od vrha do dna. Onda rekoše među sobom: “Ne derimo je, nego bacimo kocke za nju, kojemu će dopasti!” Tako se imala ispuniti riječ Pisma: “Razdijeliše među se haljine moje i za odjeću moju baciše kocke.” I vojnici tako učiniše. A stajala je kod križa Isusova majka njegova i sestra majke njegove, Marija Kleofa, i Marija Magdalena. Kad vidje Isus majku i učenika, koga je ljubio, pokraj nje, reče majki svojoj: ženo evo ti sina!” Potom reče učeniku: “Evo ti majke!” I od onoga časa uze je učenik k sebi. Isus je znao, da se je već sve svršilo. Zato reče, da se ispuni Pismo: “Žedan sam.” Ondje je stajala posuda puna octa. I napuniše spužvu octa, nataknuše je na stabljiku isopovu i prinesoše je k ustima njegovim. A kad je bio Isus primio ocat, reče: “Svršeno je.” Tada nakloni glavu i predade duh. Bila je priprava. I Židovi zamoliše Pilata, da hi se raspetima prebile golijeni, i da bi se skinuli, da ne bi tjelesa ostala na križu u subotu. Ona subota bila je name veliki dan. Dođoše dakle vojnici, i prvome prebiše golijeni i drugome raspetomu s njim. A kad dođoše k Isusu, vidješe, da je već umro, i ne prebiše mu golijeni.  Nego jedan od vojnika probode mu bok kopljem, i odmah izađe krv i voda. I onaj, koji vidje, posvjedoči, i svjedočanstvo je njegovo istinito. I on zna, da govori istinu, da i vi vjerujete. Jer se ovo dogodi, da se ispuni Pismo: “Nijedna kost neće mu se slomiti.” I opet drugo Pismo veli: “Vidjet će, koga probodoše.“

Iv. 19:16-37

Njegovu uskrsnuću

Jer sam vam najprije predao što sam i primio, da je Krist umro za grijehe naše po Pismima; I da je pokopan, i da je uskrsnuo treći dan po Pismima; I da se je javio Kefi, potom dvanaestorici; a zatim se je javio braći, kojih je bilo više od pet stotina zajedno. Od njih mnogi žive i sad, a neki usnuše; a potom se je javio Jakovu, onda svima apostolima, a poslije sviju javio se i meni kao kakvu nedonoščetu.

1. Kor.15:3-8

Njegovu položaju

Bog, koji je negda mnogo puta i različnim načinom govorio ocima po prorocima, progovori nama u posljednje ove dane po Sinu, Kojega postavi baštinikom svemu, po kojemu stvori i svijet; Koji jer je sjajnost slave njegove i prilika bića; njegova i nosi sve riječju sile svoje, pošto nas je očistio od grijeha, sjede s desne strane veličanstva na visini; A toliko uzvišeniji postade od anđela, koliko odličnije ime od njihova baštini. Jer kome od anđela reče kad: “Ti si Sin moj, ja te danas rodih”? I opet: “Ja ću mu biti Otac, i on će mi biti Sin”? I kad opet uvodi Prvorođenoga u svijet, govori: “I neka mu se poklone svi anđeli Božji.” I anđelima govori: “Koji čini anđele svoje vjetrove i sluge svoje plamen ognjeni.” A Sinu: “Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova; i žezlo pravde, žezlo kraljevstva tvoga, Ljubio si pravdu, i mrzio si na bezakonje; zato te pomaza, o Bože, Bog tvoj uljem radosti većma nego drugove tvoje.“ I “Ti si, Gospodine, u početku osnovao zemlju, i nebesa su djela ruku tvojih; Ona će proći, a ti ostaješ, i sva će ostarjeti kao haljina; I savit ćeš ih kao kabanicu, kao haljinu, i izmijenit će se; a ti si onaj isti, i tvojih godina neće nestati.” A kojemu od anđela reče kad: “Sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim.

Heb.1:1-13

Njegovu povratku

Jer će sam Gospodin na dani znak, na glas arkanđelov, na zvuk trube Božje sići s neba i mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije, Onda ćemo mi, koji živimo, koji smo ostali, biti zajedno s njima uzeti u oblake, u susret Gospodinu u zraku, i tako ćemo svagda biti s Gospodinom. Tješite dakle jedan drugoga ovim riječima!

1.Sol. 4:16-18

BOGU

Ne kasni Gospodin s obećanjem svojim, kao što neki misle, nego vas strpljivo trpi, jer neće da se tko izgubi, nego svi da se pokaju.

2.Pt.3:9

BOŽJOJ LJUBAVI

A Bog pokazuje svoju ljubav k nama, što Krist, kad smo bili još grješnici, umrije za nas.

Rim.5:8

NEBU

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom milosrđu svojemu ponovo rodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, Za baštinu neraspadljivu i neokaljanu i neuvelu, sačuvanu na nebesima za vas

1.Pt.1:3-4

PAKLU

U ognju plamenim, kad će dati osvetu onima, koji ne poznaju Boga, i koji ne slušaju evanđelja Gospodina našega Isusa Krista; koji će trpjeti kaznu, propast vječnu, odbačeni od lica Gospodnjega i od slave sile njegove.

2.Sol.1:8-9

SVETOM DUHU

Ako me za što zamolite u ime moje, ja ću to učiniti. Ako me ljubite, držite zapovijedi moje! I ja ću moliti Oca, i dat će vam drugoga Utješitelja, da ostane s vama dovijeka, Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi, niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer ostaje kod vas i u vama je. Neću vas ostaviti sirote, doći ću k vama.

Iv.14:15-18

ČOVJEKU

Ali im se Isus nije povjeravao; jer ih je sve poznavao, I nije mu trebalo, da tko svjedoči za čovjeka. On je sam znao, što je bilo u čovjeku.

Iv. 2:24-25

LJUDSKOJ PRIRODI

Ali ovo znaj, da će u Posljednje dane nastati vremena teška; Jer će ljudi biti samoživi, lakomi, hvališe, oholice, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, opaki, neljubezni, nepomirljivi, klevetnici, neuzdržljivi, nemilosrdni, okrutni, Izdajnici, drzoviti, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga, koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli.

1.Tim.4:1-5

GRIJEHU

Kao što je pisano: Nema pravedna, nema nijednoga; nema razumna; nema ga koji traži Boga. svi zastraniše, svi se pokvariše; nema ga, koji čini dobro, nema nijednoga.

Rim.3:10-12

Jer svi sagriješiše i nemaju slave Božje.

Rim.3:23

SMRTI

I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a po tom sud.

Heb.9:27

ŽIVOTU

Tat ne dolazi, nego da krade, ubija i upropašćuje. Ja dođoh, da imaju život i izobilje.

Iv.10:10

ĐAVLU

Budite trijzni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere. Branite se od njega tvrđom u veri, znajući da se takva stradanja događaju vašoj braći po svetu.

1.Pt.5:8-9

SUDU

I vidjeh veliko bijelo prijestolje, i onoga, koji je sjedio na njemu, od čijega je lica pobjegla zemlja i nebo, i mjesto im se ne nađe. I vidjeh mrtvace velike i male, gdje stoje pred prijestoljem; i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i suđeni biše mrtvaci po onome, što je napisano u knjigama, po djelima njihovim. I more dade svoje mrtvace; i smrt i podzemlje dadoše svoje mrtvace; i svaki bi suđen po djelima svojim. I smrt i podzemlje bačeni biše u jezero ognjeno, Ovo je druga smrt, jezero ognjeno. I tko se ne nađe zapisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.

Otk.20:11-15

VJEČNOM ŽIVOTU

I ja im dajem život vječni, i neće propasti dovijeka, i nitko ih neće oteti iz ruke moje.

Iv.10:28

VJERI

A vjera je tvrdo pouzdanje u ono, čemu se nadamo, osvjedočenje o onom, što ne vidimo.

Heb.11:1

OPROŠTENJU

Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde. Ako reknemo, da nijesmo sagriješili, gradimo ga lašcem, i riječ njegova nije u nama.

1.Iv.1:9-10

MILOSRĐU

Ali kažem vama, svojim slušateljima: “Ljubite neprijatelje svoje, dobro činite onima, koji mrze na vas, blagoslivljajte one, koji vas proklinju, i molite se za one, koji vas kleveću! Udari li te tko po obrazu, okreni mu i drugi! Uzme li ti tko kabanicu, podaj mu i haljinu! Tko te moli, daj mu! Tko ti uzme tvoje, ne traži od njega natrag! Kako hoćete da čine vama ljudi, tako činite i vi njima! Ako ljubite samo one, koji vas ljube, kakvu hvalu očekujete za to i grješnici ljube one, koji njih ljube. Ako činite dobro samo onima, koji vama čine dobro, kakvu hvalu očekujete za to? Jer isto čine i grješnici. Ako posuđujete samo onima, od kojih se nadate što dobiti, kakvu hvalu očekujete za to? I grješnici posuđuju jedni drugima, da opet dobiju jednako za to. Nego ljubite neprijatelje svoje, činite dobro i posuđujte, a da ne očekujete što natrag! Tada će biti vaša plaća velika, i bit ćete djeca Svevišnjega; jer je on dobrostiv prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milosrdni, kao što je milosrdan Otac vaš.

Lk.6:27-36

MOLITVI

I ovo je pouzdanje, koje imamo prema njemu, da nas usliši, ako što molimo po volji njegovoj. I kad znamo, da nas usliši, štogod molimo, znamo, da primamo, što ga zamolismo.

1.Iv.5:14-15

POKAJANJU

A carinik je stajao izdaleka i nije se usudio ni očiju svojih podignuti k nebu, nego se je udarao u prsa svoja i molio se: ‘Bože, milostiv budi meni grješniku!’ Kažem vam: Onaj otide opravdan kući, a ne onaj, jer tko se povisi, ponizi se, tko se ponizi, povisi se.

Lk.18:13-14

USKRSNUĆU

A obznanjujem vam, braćo evanđelje, koje sam vans propovijedao, koje ste i primili, u kojemu i stojite, po kojemu se i spasavate, ako držite, kako sam vam propovijedao osim ako uzalud vjerovaste. Jer sam vam najprije predao što sam i primio, da je Krist umro za grijehe naše po Pismima; I da je pokopan, i da je uskrsnuo treći dan po Pismima; I da se je javio Kefi, potom dvanaestorici; A zatim se je javio braći, kojih je bilo više od pet stotina zajedno. Od njih mnogi žive i sad, a neki usnuše; A potom se je javio Jakovu, onda svima apostolima; A poslije sviju javio se i meni kao kakvu nedonoščetu. Jer sam ja najmanji među apostolima, koji nijesam dostojan zvati se apostol, jer sam progonio crkvu Božju. Ali po milosti Božjoj jesam, što Jesam, i milost njegova prema meni nije bila prazna, nego sam radio više od svilu njih, ali ne ja, nego milost Božja, koja je s menom. Bio dakle ja, bili oni, tako propovijedamo, i tako vjerovaste. A ako se Krist propovijeda, da je uskrsnuo od mrtvih, kako govore neki među vama, da nema uskrsnuća mrtvih? A ako nema uskrsnuća mrtvih, to onda nije ni Krist uskrsnuo.  A ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je dakle propovijedanje naše, a uzalud je i vjera vaša. A nalazimo se i lažni svjedoci Božji, što smo svjedočili protiv Boga, da je uskrsnuo Krista, kojega nije uskrsnuo, ako doista mrtvi ne uskršavaju. Jer ako mrtvi ne uskršavaju ni Krist onda nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je vjera naša, jer ste u grijehima svojim.  Dakle tako i oni, koji usnuše u Kristu, izgiboše. Ako se samo u ovom životu uzdamo u Krista, bjedniji smo od sviju ljudi. A sad je Krist uskrsnuo od mrtvih, prvenac onima, koji usnuše. Jer kako po čovjeku smrt, tako dođe i uskrsnuće mrtvih po čovjeku. Jer kako u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi oživjeti. Ali svaki u svojemu redu: prvenac Krist; potom oni, koji su Kristovi, i koji vjerovaše u njegov dolazak. Onda svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, i kad dokine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. Jer njemu valja kraljevati, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. A kao posljednji će se neprijatelj uništiti smrt; “Jer je sve pokorio pod noge njegove.” A kad veli, da je sve njemu pokoreno, jasno je, da je osim onoga, koji je njemu sve pokorio. A kad mu bude sve pokoreno, tada će se i sam Sin pokoriti onome, koji mu je sve pokorio, da bude Bog sve u svemu. Inače, što čine oni, koji se krste za mrtve! Ako mrtvi uopće ne uskršavaju, što se i krste za njih. Zašto i mi podnosimo pogibli svaki čas. Svaki dan umirem, tako mi, braćo, vaše slave, koju imam u Kristu Isusu, Gospodinu našemu! Jer ako sam se po čovjeku borio sa zvjeradi u Efezu, kakva mi je korist? Ako mrtvi ne uskršavaju, “jedimo i pijmo, jer ćemo sutra umrijeti.” Ne dajte se zavesti: zli razgovori kvare dobro ćudoređe. Otrijeznite se kako treba, i ne griješite, jer neki ne znadu za Boga; na sramotu vam kažem. Ali će reći tko: “Kako će uskrsnuti mrtvi? i u kakvu će tijelu doći? Bezumniče, ono što siješ, neće oživjeti, ako ne umre. Što siješ, ne siješ tijelo, koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili drugo kakvo. A Bog mu daje tijelo, kako hoće, i svakom sjemenu svoje tijelo. Nije svako tijelo isto tijelo, nego je drugo čovječje, a drugo je stoke, drugo ptičje, a drugo riblje. I imaju tjelesa nebeska, i tjelesa zemaljska; ali je druga slava nebeskima, a druga zemaljskima. Druga je slava suncu, i druga slava mjesecu, i druga slava zvjezdama; jer se zvijezda od zvijezde razlikuje u slavi. Tako i uskrsnuće mrtvih. Sije se u raspadljivosti, ustaje u neraspadljivosti. Sije se u sramoti, ustaje u slavi; sije se u slabosti, ustaje u sili; Sije se tijelo tjelesno, ustaje tijelo duhovno. Ako ima tjelesno, ima i duhovno. Tako je i pisano: Prvi čovjek Adam postade duša živa”, posljednji Adam duh, koji oživljuje. Ali nije prvo duhovno, nego tjelesno, pa onda duhovno. Prvi je čovjek od zemlje, zemljan, drugi čovjek s neba. Kakav je zemljani, takvi su i zemljani; i kakav je nebeski, takvi su i nebeski. I kako smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga. A ovo kažem, braćo, da tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega, niti raspadljivost baštini neraspadljivost, Evo vam govorim tajnu: Svi nećemo usnuti, ali svi ćemo se promijeniti; Iznenada, u trenutku oka, u posljednjoj trubi; jer će zatrubiti, i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, i mi ćemo se promijeniti, Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost, i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se ispuniti riječ, što je napisana: “Pobjeda proguta smrt. Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?” A žalac je smrti grijeh, a sila je grijeha zakon. A Bogu hvala, koji nam dade pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu. Zato, braćo moja ljubljena, budite stalni i nepokolebljivi, puni revnosti u djelu Gospodnjem svagda, znajući, da rad vaš nije uzaludan u Gospodinu!

1.Kor.15

SPASENJU

Ali što govori? “Blizu ti je riječ, u ustima tvojim i u srcu tvojemu,” to jest riječ vjere, koju propovijedamo. Jer ako priznaješ ustima svojim, da je Isus Gospodin, i vjeruješ u srcu svojemu, da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit će spašen.

Rim.10:8-9

MUDROSTI

Ako li kojemu od vas nedostaje mudrosti, neka ište u Boga, koji daje svima obilato, i ne kori, i dat će mu se. Ali neka ište s vjerom….

Jak.1:5-6

TEBI

I mnoga druga čudesa učini Isus pred učenicima svojim; koja nijesu napisana u knjizi ovoj. A ova su zapisana, da vjerujete, da Isus jest Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u ime njegovo.

Iv.20:30-31