O Bibliji

Tko je Sveti Duh?

Postoje mnoga pogrešna shvaćanja identiteta Svetog Duha. Neki shvaćaju Svetog Duha kao mističnu silu. Drugi ga shvaćaju kao neosobnu silu koju Bog omogućava Kristovim sljedbenicima. Što Biblija kaže o identitetu Svetog Duha? Jednostavno rečeno, Biblija kaže da je Sveti Duh Bog.

Biblija također kaže da je Sveti Duh Osoba, Biće sa svojim umom, osjećajima i voljom.

Činjenica da je Sveti Duh Bog, jasno se vidi u mnogim Pismima uključujući Djela 5:3-4. U tim stihovima Petar se suprotstavlja Ananiji, zbog toga što je lagao Svetom Duhu i kaže mu da ”nije slagao ljudima, nego Bogu”.

Ovo je jasna izjava da je laganje Svetom Duhu ujedno laganje Bogu. Možemo također znati da je Sveti Duh Bog, jer posjeduje atribute, tj. karakteristike Boga. Primjerice, činjenica da je Sveti Duh sveprisutan vidi se u Psalmu 139:7-8: ”Kamo da idem od duha tvojega, i kamo da od tvog lica pobjegnem? Ako se na nebo popnem, ondje si, ako u Podzemlje legnem, i ondje si”. Potom u 1. Korinćanima, 2:10-11 vidimo karakteristiku sveznajućega Svetog Duha: ”A nama je to Bog objavio po Duhu, jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje. Ta tko od ljudi zna čovjekove tajne, osim čovječjega duha koji je u njemu? Tako nitko ne zna Božjih tajna, osim Božjega Duha”.

Možemo znati da je Sveti Duh zaista Osoba jer posjeduje um, osjećaje i volju. Sveti Duh misli i zna (1 Korinćanima 2:10). Svetog Duha možemo ražalostiti (Efežanima 4:30). Sveti Duh posreduje za nas (Rimljanima 8:26-27).

Sveti Duh donosi odluke u skladu s njegovom voljom (1 Korinćanima 12:7-11).

Sveti Duh je Bog, treća ”Osoba” u Svetom Trojstvu. Kao Bog, Sveti Duh može istinski djelovati kao Tješitelj i Savjetnik kojeg je Isus obećao poslati (Ivan 14:16, 26, 15:26).

Nanovo rođena djeca Božja su Hram Duha Svetoga. On dijeli darove Duha i dovodi duše k Isusu. Sam Isus krsti Duhom Svetim, a potvrda tog čina je govor u drugim jezicima.